Wörterbuch

 

 

Deutsch-niedersorbisches Wörterbuch

Nimsko-dolnoserbski terminologiski s³ownick

os =Wort  in obersorbischer Sprache

umg = umgangssprachlich

 

Abbiegepfeil                                                    wótbocna ¹ypka

ABM-Kraft                                                         ABM-moc

Abwasserentsorgung                                       wótwo¼owanje wótwodow

Aktiengesellschaft                                            akcijowe towaristwo      

Alleinerziehende                                               samawótkub³ujuca, samwótkub³ujucy

Alleinvertretung                                                 samozastupowanje, samozastupnistwo

Alleinvertretungsanspruch                               pominanje samozastupnistwa

Altersrentner                                                     starstwowy rentnaà

Altersversorgung                                              zastaranje w starstwje,starstwowe zastaranje

Altlasten                                                             stare wob¶ì¾enja, stare zagrì¹enja (pejor)

Amtsleiter                                                          wjednik amta

Amtsmissbrauch                                               znjewu¾ywanje amta,

                                                                            umg: z³e, njep¹awe wu¾ywanje amta

Amtsvorsteher                                                   zastojaà amta

Anbieter                                                             bitowaà

Anlieger                                                             p¶idroznik (an der Straße, + p¶ikanalaà, p¶igroblaà)

Anrufbeantworter                                              telefonowy napowìdak

Antrag                                                                p¹osba

Antragsteller                                                      p¹osbaà, p¹osbustajaà

Arbeitsmarkt                                                     ¼ì³owy mark

Arbeitsmarktpolitik                                           politika ¼ì³owego marka

Anmaßung                                                         skobo¼enje

Anschubfinanzierung                                        zachopne financìrowanje         

Anwartschaft auf etwas                                    kandidatstwo na

Arbeiterwohlfahrt                                              ¼ì³a¶erska pomoc

Arbeitgeber                                                       zì³odawaà

Arbeitnehmer                                                    ¼ì³obraà

Arbeitnehmerschaft                                          ¼ì³obrarstwo

Arbeitsbeschaffungsmaßnahme                     ¼ì³owobstarañska nap¹awa

Arbeitsendgeld                                                 myto, zas³u¾ba

Arbeitslehre                                                       ¼ì³owa wucba

Arbeitslosengeld                                              pjenjeze za b¼ezd¼ì³abne

Ärmelkanal                                                        Ärmelkanal

Asylbewerber                                                    p¹osbaà wo azyl

Asylverfahren                                                    jadnanje dla azyla

Aufarbeitung der Geschichte                          rozestajenje ze stawiznami

aufgelaufene Zinsen                                         nagroma¼ona dañ

Aufmarsch                                                         zmar¹ìrowanje

aufmerksam und rücksichtsvoll                       doglìdniwje a wobglìdniwje

Aufsichtsrat                                                       doglìdowarska rada

Auftragsgeber                                                   nadawk(i)dawaà, nadawkaà

ausbürgern                                                        wupokaza¶, wupokazowa¶

Aushängeschild                                                wuwisna tofla

Ausländerhass                                                  gramota na wukrajnikow, -ki

ausländerfeindlich                                            antiwukrajnikojski, wukrajnikam winikojski

Ausländerfeindlichkeit                                      antiwukrajnikojstwo

Außenhandel                                                     wenkowne wikowanje

Ausstrahlungskraft                                            wjelickosæ, p¶eznanjeca p¶ik³adnosæ

auswuchten                                                       wuwa¾y¶

Auszubildender                                                 wuknjeñc, wucbnik

Autobahnauffahrt                                              zajìzd na awtodrogu

 

Backstube, Bäckerei                                      pjakarnja

Bande                                                                banda

Bankgeschäfte                                                  bankowe transakcije

Bankguthaben                                                   pjenjeze na bance

Bankkauffrau                                                     bankowa p¶ekupcowka

Bankleitzahl                                                       numer banki

bargeldlose Zahlungsmittel                             p³a¶id³a mimo pjenjez

bargeldloser Zahlungsverkehr                        p³a¶enje mimo pjenjez

Bauhof                                                               twarski dwór

Bauschutt                                                           twarske wótsypki

Bausparkasse                                                  twarska ¾arjabnica

Befindlichkeit                                                    zacuwatosæ

befristen                                                            wobgranicowa¶ cas

befristet                                                             pó casu wobgranicowany

Behindertenwerk e. V.                                     Zwìzk bra¹eñcow z. t.

Behörden- u. Dienstleistungszentrum            centrum zastojnstwow a s³u¾bow

                                                                                                                                            

Beigeordneter                                                   p¶irìdowany

Beitragsbemessungsgrenze                           granica woblicenja p¶inoska

Belag (Fußboden)                                            pók³a¼enje, wuk³a¼enje, nak³a¼enje

Belastungsgrenze                                             granica pó¶ì¾owanja, umg: granica wu¼ar¼anja benachteiligen     pó¹kodowa¶

Benachteiligung                                                pó¹kodowanje (os: wróæostajenje, po³ne njepøipóznawanje)

Benefizkonzert                                                  beneficny koncert

Berufsunfähigkeitsrente                                   renta dla pówo³añskeje njezamo¾nosæi

Berufungsverfahren                                          wótnowotne jadnanje

Beschäftigungsgesellschaft                            ¼ì³owobstarañske towaristwo (os: wobstaranske /

                                                                            pøistajenske towarstwo)

Bestattungsunternehmen                                 zakopowañske p¶edewze¶e

Beugehaft                                                          wunu¼eñska popaj¼

Betreiber                                                           wobgóspodarjowaà

Betreibergesellschaft                                       góspodarske towaristwo

Betreuungsrecht                                               zastarañske resp. wotwardowañske p¹awo

Betriebsverfassungsgesetz                             zawodna wustawa 

Bezieher von Leistungen                                 dostawaà (financielnych) pódpìrow

Bezirksverwaltungsstelle                                 wobwodne zastojnstwo

Binnenhandel                                                    nut¶ikowne wikowanje

Bischöfin                                                            biskupowka

Blauhelme                                                         módrohelmy, UNO-wójaki

Blitzbesuch                                                        nap¶iski woglìd

Blockhaus                                                          bolany chrom, drjewjany dom, ba³kowa ¶pa

Blutgerinnsel                                                     k¹ejny sedk

Blutgerinnung                                                    sednjenje k¹wì

Bobfahrer                                                          bobjìzd¼aà

Brauhaus                                                           piwarnja; umg: brus

Brühwürfel                                                          kóstki za ju¹ku

Bundesanstalt für Arbeit                                  Zwìzkowy amt za ¼ì³o

Bundesgartenschau                                         Zwìzkowa zagrodnistwowa wustajeñca         

Bundesgerichtshof                                           Zwìzkowe sudnistwo

Bundesgrenzschutz                                          zwìzkowa granicna wobora

Bundeskanzleramt                                            Amt zwìzkowego kanclarja

Bundesrechnungshof                                       Zwìzkowe p¶espytowañske zastojnstwo

                                                                            (os: Zwjazkowy zlièbowanski zarjad)

Bundesverfassungsgericht                              Zwìzkowe wustawowe sudnistwo

Bundesvermögensanstalt                                Zastojnstwo za zwìzkowe zamó¾enje

Bürgerrechtler                                                   wójowaà za c³owjeske p¹awa (os: byrgarski prawnik,

                                                                            wojowaà wo prawa ludnosæe)

Bürgerbegehren                                               wobydlarske pó¾edanje

Büroangestellte                                                 p¶istajona bìrowa

Bürokaufmann                                                   bìrowowy zastojnik / zastojnica

                                                                            p¶ekupc /owka; p¶ekupcaà / rka

                                                                            (os: bìrowski pøekupc)

Burschenschaft                                                 bor¹ojska korporacija

Buschfunk                                                          pójsynoga, py¹potanje

Bußgeld                                                             pokutne pjenjeze (Plt.)

 

Commerzbank                                                 komercna banka

Comic                                                                comic, komik

                                                                           

Dämpfer                                                            tech wós³abjak; übertr póg³u¹enje; parjak

                                                                            landw kulkowy parnik, kó¶e³ za kulki

Datenträger                                                       nosaà datow, datynosaà

Deutscher Caritasverband                              Nimski zwìzk Caritas

Deutscher Städtetag                                        Forum nimskich mìstow, Nimski forum mìstow

Diakonisches Werk                                          Diakoniska s³u¾ba

Dienststelle                                                       s³u¾bne mìstno, amt, zastojnstwo

Deutsche Telekom AG                                    Nimska Telekom AG

Doppelgänger                                                   pódobnik, pódobnica

Dreharbeiten                                                     filmowanje

Drehbuch                                                           scenarium, lit: scenarij

Dreiländereck                                                   t¶ikrajowy ro¾k

Drogenabhängiger                                           wot drogow wótwisny

Drucker                                                              ¶i¹æak

Dunstabzugshaube                                          spaàsrìbak

 

 

Einmarsch                                                        zamar¹ìrowanje

einklagbar                                                         wuskjar¾niwy (os: skor¾omny), skjar¾niwy

Einsatzleiter                                                      zasaj¼owaà, wjednik zasaj¼enja

Einwohnermeldeamt /-stelle                            wobydlaàski amt, p¶izjawjeñski amt

Einzugsbereich                                                 p¶is³u¹ny wobcerk

Elbsandsteingebirge                                        Po³obske pìskowcowe góry

Entmündigung (des Volkes)                            wotp¹awjenje (luda)

Entsorgung                                                        wótpóranje wótpadankow, chab¼a

Entwicklungsingenieur                                     in¾enjer za wuwijanje

 

Entzugserscheinung                                         wótwuceñski zjaw

Erbgemeinschaft                                              (z)gromadne derbniki

Erblasser                                                           zawóstajaà derbstwa

Erbschaft                                                           derbstwo

Erbschaftssteuer                                              derbstwowy dank

Erbschein                                                          derbstwowe wopismo

Ermächtigungsgesetz                                      kazñ zmocnjenja

Erbfolge, vorweggenommene                         derbny rìd

Erwerbsleben                                                    ¼ì³owe lìta

Erwerbsunfähigkeitsrente                                renta dla njezamó¾nosæi ¼ì³a

Euroregion                                                        euroregion

 

Fachwerkhaus                                                  pachany dom, pachany chrom

Fahruntüchtigkeit                                              jìzdna njezamó¾nosæ

fällig                                                                    jano: nìco ma, dej by¶ p³a¶one, jo na casu p³a¶i¶

Familienlastenausgleich                                  financielna pódpìra za familije

festschreiben                                                    k¹u¶e zapisa¶; wustaji¶

Festschreibung                                                 k¹uty zapis; wustajenje

Feuersturm                                                        wognjowy wichor

flächendeckend                                                po ce³ej p¶estrìni, w¹u¼i, cele strony wop¶imjecy

Flächennutzungsplan                                        plan za wu¾ywanje p¶estrìnjow

Flächenstillegungsprogramm                          program za zapu¹æowanje p³oni, program za zapu¹æowanje p³oniny, ... p¶estrìnje

Flammpunkt                                                      dypk rozp³omjenjenja

Fleischbeschauer                                             trichinaà

Fliesenleger                                                      kachlickaà

fließender Verkehr                                            bì¾ny wobchad

Fließheck                                                           nakosny hek (bì¾ny = fließend, geläufig)

Stufenheck                                                        stupaty hek (stupny = steigend)

Flugschreiber                                                    lìtad³owy zapisowak

Forstwirtschaftsbetrieb                                    gólny zawod

Fragestunde                                                      gó¼ina nap¹a¹owanja

fraktionslos                                                        b¼ezfrakcijowy

Frauenkirche (in Dresden)                              Cerkwja Na¹eje knìnje

Frauenturm                                                        Wì¾a ¾onow

Freibetrag                                                         b¼ezdankowa suma

freigegebene Preise                                        liche p³a¶izny

Freihandelszone                                               cona lichego wikowanja

Freistaat Sachsen                                            Lichotny kraj Sakska

Frieden stiften                                                   mìr napóra¶, mìr wugótowa¶

Frischware                                                        fry¹na wóra

Fristenlösung zur Schwangerschafts-            kazniske rìdowanje za p¶etergnjenje samodrugosæi

  unterbrechung                                          

Fruchtansatz                                                      zarodk, nasaj¼onk

Funker                                                                ¹krick(ow)aà

Funkspruch                                                        ¹krickowa powìsæ

Fürsorge                                                            socialna p¶ipómoc

Fürsorger                                                           socialny p¶ipómocnik

Fürsorgerin                                                        socialna p¶ipómocnica

 

Gallenblase                                                      umg ¾o³c;  ¾o³cowy puchor

Gallensaft                                                          umg ¾o³c; ¾o³cowy sekret

Gefäßerkrankungen                                         schorjenja ¾y³ow

Gegendarstellung                                             nap¶e¶iwne p¶edstajenje

Geheimsache                                                   k¹aj¼na wìc

Geisteswissenschaftler                                    duchowìdnik

gemäßigte Klimazone                                      mìrna klimowa cona

Gemeinschaftskunde                                       socialnowìda

Gerichtsbarkeit ausüben                                 sudnikojstwo wugba¶

Gesamtmetall                                                    metal

Geschäftsanteil                                                 po¼ìl p¶edewze¶a

Geschäftsführer                                                jadnaà (p¶edewze¶a)

Geschäftsführung                                              jadnarstwo

Geschäftsjahr                                                    góspodarske lìto

Geschäftsleiter                                                  wjednik p¶edewze¶a

Geschäftsleitung                                               wjednistwo p¶edewze¶a

Geschäftsordnung                                            jadnañski porìd

Geschäftsreisender                                          s³u¾bnje ducy

Geschäftsstelle                                                 bìrow (jadnarja)

Geschäftstätigkeit                                            wikowanje, p¶ekupowanje; jadnanje

Geschäftsvorstand                                           jadnarske p¶edsedarstwo

Gesellschaft mit beschränkter                         towaristwo z wobgranicowanym rukowanim

        Haftung (GmbH)                                       

Gesellschafter                                                   towaristwaà

Gesellschaftsraum                                            towaristwowy rum

Getreidewirtschaft                                            trajdowe góspodarstwo

Gewaltherrschaft                                               namocne knìstwo

Gewalttat                                                           surowy njestatk

Gewalttäter                                                        surownik

Gewalttätigkeit                                                  surowosæ

Gewässerschutz                                               ¹æit wódow

Gewerbe                                                            zwarbowarstwo

Gewerbeamt                                                     zwarbowarski amt

Gewerbetreibender                                          zwarbowaà

gewerblicher Mittelstand                                  srjej¼ne zwarbowarstwo

grenznah                                                            p¶igranicny

grenzüberschreitend                                        p¶ezgranicny

Grenzwert                                                          granicna gódnota

Grundstücksbuch                                              gruntowe knig³y

Grundbuchamt                                                  gruntojski amt

Grunderwerbssteuer                                        nakupny dank za grunty 

Gründerzeit                                                        za³o¾arski cas

Grundsteuer                                                      gruntowy dank

Grundübel                                                          to nejgór¹e, njedobro

Grundvertrag                                                     zak³adne dogrono

 

Haftbefehl erlassen                                          p¶ikaz popaj¼enja wustaji¶

Haftpflicht                                                           rukowanje

Haftpflichtversicherung                                     rukowañske zawìsæenje

Haftrichter                                                          popaj¼owy sudnik

Handelsbörse                                                   wikowañska bersa

Handelskaufmann                                             wikowañski p¶ekupc

Handlungsbedarf                                              pótrjeba  jadnanja

Handwerkskammer                                          rucnikarska komora

Handwerkskunst                                               rucnikarske wumì³stwo

Härtefall                                                             (wósebny) socialny pad

Härteklausel                                                      (socialnje) wurownujuca klawsla

Hauptfürsorgestelle                                          g³owny amt za p¶ipómoc

Haushalt der Natur                                            eko-system p¶irody

Hausfriedensbruch                                           kazenje zjawneje wìstoty, k¶iw¼enje zjawneje wìstoty

 

Hehler                                                                tajaà

Hehlerei                                                             tajarstwo

Heimerziehung                                                  wótkub³anje w njestarjej¹ynem domje

Heizkörper                                                         topjak

Heizungsanlage                                                topjenje

Hinterglasmalerei                                             zag³a¾kowe molarstwo

Hiobsbotschaft                                                  hiobska powìsæ

Hoheitsgebiet                                                   wu¹nostny teritorium (os: wy¹nostna kónèina)

Hoheitsgewässer                                             wu¹nostne wódy (os: wy¹nostne wod¼izny / wody)

Hohldielen                                                         betonowe pok¹ywad³a

Hunger- und Sitzstreik                                      ¹trajk z g³odnjenim a ze sedanim

 

Industriekauffrau                                               industrijowa p¶ekupcarka

Informationsstelle                                              informacija

das Infragestellen                                             wobcwiblowanje

Interessenverband                                            zwìzk zajmcow

 

Jugendwerk                                                      1. ¼ì³o z m³o¼inu

                                                                            2. ¼ì³o z m³odych lìt

Junggesellenleben                                           fryjnikojske ¾ywjenje

 

Kämmerei (Behörde)                                      komornistwo

Kämmerer                                                         komornik

Kanzleramt                                                        kanlarski amt

Katastrophenschutz                                          katastrofowy ¹æit 

kaufmännischer Direktor                                 p¶ekupcowy direktor

kaufmännischer Geschäftsführer                    p¶ekupcowy jadnaà

Kaufrausch                                                        kupowañska euforija

Kehr- und Saugmaschine                                mje¶eñska a srìbañska ma¹ina

Kindersitzschale                                               ¼i¶ece sej¼eñko (w aw¶e, na kolasu)  

Kindertagesstätte                                             dnjowna ¼i¶ownja           

Kippfenster                                                        kipate wokno

Kläranlage                                                         cysæarnja wódy

Kleiderkammer/-magazin                                drastwina komor(k)a

kleinkariertes Denken                                      ma³kostne myslenje

Kniescheibe                                                      kolenowe jab³u¹ko

Kofferraum                                                        koferowy rum

konkurrenzfähig                                                (do) konkurence gódny

Kontobewegungen                                           kontowe zmìny

konvertierbar, - keit                                          konwertibelny, konwertbelnosæ

Kopfgeld zur Festnahme                                pjenjeze za popaj¼enje

Kostenerstattung                                              zarownanje wudankow

Kraftfahrzeughalter                                           wobsej¼aà jìzd¼ad³a

Kraftfahrzeugsteuer                                          dank za jìzd¼id³o

Krankenfahrstuhl (= Roll-)                                wozyk za chórych

kreisfreie Stadt                                                 b¼ezwokrejsne mìsto

Kreißsaal                                                           póro¼arnja, pórodnica

Kreisverkehr                                                      wobchad w krejzu

Kreuzverhör jur                                                 nak¶icne p¶ep¹a¹owanje

                   übertr                                              wót¹e p¶ep¹a¹owanje, p¶es³uchowanje

Kriegsdienstverweigerer                                 wótpokazaà wójnskeje s³u¾by

Kronzeuge                                                         g³owny znank

Kundendienst                                                    wobs³u¾ba kupcow, pós³u¾ba kupcow, kupcojska s³u¾ba

Kunsthandwerker                                              wumì³ski rucnikaà

Kunstschaffen                                                   wumì³ske tworjenje

Kunstschmiedearbeiten                                   wumì³ske kowalske ¼ì³a

Kurbelwelle                                                        wjertata wala

Kuscheltier                                                        gnì¶eñko

 

Landesgeschäftsführer                                   krajny jadnaà

Landeplatz                                                         p¶izemjowani¹æo

Landfriedensbruch                                           k¶iwjenje krajnego mìra (os: z³amanje krajneho mìra), pód³amanje krajnego mìra a pórìda, kazenje

Landminen                                                        zemske miny

Landrat, Landrätin                                            krajny ra¼c, krajna ra¼cowka

Landratsamt                                                      krajnora¼cojske zastojnstwo / krajna ra¼cownja

                                                                            umg: landrotstwo

Landschaftsgestaltung                                     wugótowanje krajiny

Landschaftspflege                                            woplìwanje krajiny

Landschaftsschutzgebiet                                 ¹æitana krajina

Landschulheim                                                  wejsna ¹ulska p¶ebywarnja

Landsmannschaft                                             krajañstwo

Laufzeit Gültigkeit                                            p³a¶iwosæ

             Spieldauer                                           grajna doba

Lausitz-Ring                                                      £u¾yski motodrom

Lehramtsprüfung                                               wucabnikojske p¶espytowanje

Leitzins                                                              postajajuca dañ

lichte Höhe                                                        licha wusokosæ

Lieferschein                                                      librowañske pismo

Literaturwissenschaft                                       literarna wìdomnosæ

Lohnsteuerjahresausgleich                             lìtne wurownanje mytowego danka

Lohnsteuerkarte                                                kórta mytowego danka

Lordschaft                                                         lordstwo

 

Magenschleimhaut                                          slinowa kó¾ka ¾o³dka

Magenschleimhautentzündung                        zagórjenje slinoweje kó¾ki ¾o³dka

Manteltarifvertrag                                              ramikowe dogrono

Marktforschung                                                 markowe slì¼enje

Marktschreier                                                    wuwo³aà 

Maschinen- und Anlagenmonteur                   monter ma¹inow a za³o¾kow

Meeresbrandung                                              mórske p¶i¾walenje

Mehrwert                                                            nadgódnota

Mehrwertsteuer                                                 nadgódnotowy dank

Mehrwerttheorie                                                teorija wó nadgódno¶e

Meistgebot                                                        nejwu¹e póbitowanje

Meldeamt                                                          p¶ipowì¼eñski amt

Meldestelle                                                        p¶ipowì¼arnja

Messestand                                                      wikowa stojnica

Mindestrentenanspruch                                   p¹awo na minimalnu rentu

Mitfahrzentrale                                                  centrala za sobujì¼enje 

Mittelstand                                                         srjej¼ny staw        

mittelständischer Betrieb                                 srjej¼nostawski zawod   

Mord und Totschlag                                          kusanje a wa¼enje, bi¶e a kusanje, bi¶e a drì¶e

Mordkommission                                              komisija za mordarstwa

Müllverbrennungsanlage                                  spalarnja wótpadankow

Mundglasmacher                                              dujaà g³a¾ka

mündig  Alter                                                     po³nolìtny

             reif                                                         zdrja³y

Mündigkeit                                                         po³nolìtnosæ + zdrja³osæ

 

Nachsorge                                                        naslìdne wótwardowanje

Naturführer                                                         wjednik pó p¶iro¼e

Naturschützer                                                    ¹æitaà p¶irody

Nebelschlussleuchten                                      slìzne kurjawine lampicki = Rücklicht

nebenberuflich                                                  pówo³anje pódla, pódlapówo³añski

Netzwerk                                                            se¶, se¶ina

 Notruf Hilferuf                                                   wo³anje wó pómoc

            Rufnummer                                          numer nuzneje pómocy

                                                                            numer medicinskeje pómocy

                                                                            numer policajskeje pómocy

Notstromaggregat                                            pómocny milinowy agregat,

                                                                            milinowy agregat w pótrjebje

Nutzfahrzeug                                                     wu¾ytne jìd¼id³o

Nutzholz                                                             wu¾ytne drjewo; umg: dobre drjewo

Nutzwert                                                             wu¾ytk

 

Oberverwaltungsgericht                                  wu¹e zastojnstwowe sudnistwo

Oderbruch                                                         Odriny ³ug

öffentlicher Personennahverkehr                    bliski zjawny wobchad wosobow                     

öffentlich-rechtlich                                             zjawnop¹awniski

Ölpest                                                                petrowolejowe zanjerì¹enje, zanjerì¹enje ze zemskim wólejom

Ordnungsamt                                                    amt za pórìd

Ordnungsstrafe                                                 pokutne pjenjeze

Ordnungswidrigkeit                                          p¶estupjenje p¶edpisow

 

Packeis                                                             ¹krutaty lod, nakopjony lod

Patent- u. Vorschlagswesen                           patentstwo a nara¼eñstwo        

Personenkennzahl (PKZ)                                 wóznamjeñski numer wósoby (PKZ)

Pfand                                                                 pódsaj¼onk, zasaj¼onk, zastajenje,      

Pflegefall                                                            wótwardowañski / -a bìdnik / bìdnica

Planschbecken                                                 plañ(t)¶añski basenk, blundrowañski basenk

Polarkreis                                                          polarne ko³o, polarne strony

Polizeidienststelle                                            policajski amt (os: zarjadni¹æo)

Polizeiposten Person                                      policajski stra¾nik

                      Ort                                                 policajska stra¾a

                     Dienststelle                                  policajski amt

Pollenflug                                                           le¶enje kwi¶onkowego pro¹ka

Postleitzahl                                                        postowy numer jsy / mìsta

Postwurfsendung                                              postowa reklamowa pos³anka

                                                                            (os: reklamowe posy³ki z postom)

Preise freigeben                                               p³a¶izny wólnje rìdowa¶, ... po wóli rìdowa¶, ... wuwólni¶

preisgünstig / preiswert                                   z p¶igodneju p³a¶iznu,  z p¶imìrjoneju ...

Pressemitteilung                                               casnikarska powì¼eñka, casnikowa wózjawjeñka

Pressesprecher                                                casnikarski powìdaà (os: nowinski rìènik)

 

Rangliste                                                          zarìdowañska lisæina

Rasthof                                                              gósæeñc p¶i awtodroze, p¶i awtowej droze

Raststätte                                                          gósæeñc - kjarcmicka (p¶i droze) (os: pozastarnja)

rätoromanisch                                                   retoromaniski

Rauchgasentschwefelung                                wusyrikwanje wugnjow, wusyrikwanje kurnego p³una

Rechner                                                             computer

Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt       finance a gmejny p¶espytowañski amt

Rechnungshof                                                   finance p¶espytowañske zastojnstwo

Rechnungsprüfungsausschuss                       finance p¶espytowañski wubìrk

Rechnungsprüfungsamt                                   p¶espytowañski amt knig³ywje¼enja

rechtsfähig                                                         zap¹awniski , p¹awozamo¾ny (os: prawokmany)

Rechtskraft                                                        juristiska p³a¶iwosæ

rechtskräftig                                                      juristiski p³a¶iwy, pó p³a¶ecem p¹awje

Rechtsschutz                                                     p¹awniski ¹æit

Rechtsschutzversicherung                               zawìsæenje za p¹awniski ¹æit

Rechtsstaatlichkeit                                           p¹awnostatnosæ

Reihenhaus                                                       serijowy dom, dom we smuze

Reinheitsgebot                                                 kazñ cystosæi (os: èistotna kaznja)

reißerisch (z.B. Überschrift)                            spektakularny, sensaciski, wósebnje wabjecy

Religionskunde                                                 nabó¾nina, nabó¾ninska wìda

Rentenbescheid                                               rentowa powì¼eñka (os:... zd¼ìlenje)

Rinderwahn                                                       b³ud gowjedow, gowje¼iny b³ud

Ringstraße                                                         wokolica (os: wobkruhowa dróha)

Rollfeld                                                               lìtani¹æowe t³a (os. s³ownik: lìtani¹æo), lìtani¹æo

Rollbahn                                                             lìtani¹æowa, lìtad³owa pista

Rückfalltäter                                                      wóspjetny njestatkaà, njedocynk, zhandaà

Rückhaltebecken                                              ga¶eñske kótli¹æo (os: spjatni¹æo), kótli¹æo za zbìranje wódy

rückwirkend                                                       slìdk statkujucy / p³a¶ecy

Rufmord                                                             wósromo¶enje naglìdnosæi, nicenje mjenja

 

Sachkunde Fach                                             wìcywìda

                  Kenntnis                                          wìcywuznatosæ

sanfter Tourismus                                             pózla¾ki / sæichny  turizm (os: ³ahodny ...)

Satzkarpfen                                                       nasedne karpy

Saugfähigkeit                                                    srìbatosæ (os: srìbawosæ)

Schaden- und Unfallversicherung                    zawìsæenje ¹kodow a njeglukow

Schadensklasse                                               ¹kodowa klasa

Schauspielhaus                                                ¼iwad³o (os: èinohrajny dom)

Scheck, ungedeckt                                           ¹ek, njezarownany

Scheckbetrug                                                    wob¹uda ze ¹ekom

Scheibenwischer                                              wótrìwak

Schelf                                                                 ¹elf (os: podwódne kromy morja)       

Schlagabtausch übertr                                     wichorojte wa¼enje (os. æahañca)

Schlesier                                                           ©lazyngaà

Schmiege                                                          ¹miga

Schnäppchen                                                    ³apotka (os: tunje hrabnjeèko), wu³apotk

Schnapsidee                                                     njemudra myslicka (os: spì¹na / b³udna cybnjena m.)

Schnelllebigkeit                                                chwatnosæ

Schöffengericht                                                 p¶isudniske sudnistwo

Schreckschusspistole                                      t¹achawka, t¹a¹eca pistola (os: tra¹awka, ...)

Schutzbehauptungen                                        ¹æitne, za¹æitowañske wobtwar¼enja

Schützenverein                                                 st¶ìlcojske towaristwo

Schützling                                                          woplìwañc (os: ¹kitañc)

Schwarzbier                                                      carne piwo

Schweißgerät                                                    skowad³o (os: skowad³o)                      

Schwibbogen 1. Bauwesen                            znosujuca wjelba

                     2. Kunsthandwerk                       rudnogórska p¹u¾yna

Schwungscheibe                                              rozmachad³o (os: rozmachowa taèel)

Sechsstädtebund                                             (os:) Zwìzk ¹esæimìstow

Seegang                                                            mórske ¾walenje (os: ¾o³mjenje)          

Segelflugzeug                                                   znosujuce lìtad³o

Segler                                                                znosujucy lìtaà  (os: p³ujad³ownik)

Sehtest                                                              test wi¼enja (os: test wid¼iwosæe)

Seilzug                                                               postronk (os: powjazowe æahwo), ¶ìgnjeñski powrjoz

Seitenansicht                                                    naglìd wot boka (os: napohlad zboka)

Seitenbrett                                                         bocnica (os: poboènica)

Selbstbehauptung                                            p¶esaj¼enje, wobsta¶e (samogo se)

sich schwer tun mit etwas                                mì¶ z nìcym swóje problemy, nìco p¶i¼o nìkomu ¶ì¾ko 

Sicherheitsgurt                                                  ¹æitny pas, wìsæeñski pas (os: ¹æitny, wìstotny pas)

Sichtvermerk                                                     wizum

Sichtweite                                                          wopisowanje dalokosæi, radius wi¼enja

Siebdruck                                                          k¶idany ¶i¹æ (os: køidoæi¹æ)

Sims                                                                   zyms, sims, wobk¹oma (os: wobkroma, kroma)

Sittlichkeitsdelikt                                               njepócny statk

Sittlichkeitsverbrechen                                     seksualny njestatk

Sittlichkeitsverbrecher                                     seksualny njestatkaà

Skispringen                                                       snìgakowarske skokanje

Skiläufer                                                            snìgakowaà        

Sockel  1.eines Denkmals                             pódstawk

             2.eines Hauses                                    pódtwaà, pódtwark         

Sog                                                                    na¶ìgnjenje, p¶i¶ìgnjenje, p¶isrìbanje (os: pøisrìb)

Sommerschlussverkauf                                   lì¶ojski dop¶edank                             Winterschlussverkauf   zymski dop¶edank

Sonnenschein                                                   s³ynco, ga¾ s³yñco swì¶i

Sonnenwende                                                   s³yñcowe wobro¶enje (os: zawróæenje s³yñca)          

Sozialfürsorge                                                   socialna p¶ipómoc

Sozialgesetzbuch (SGB)                                 Socialne kaznjarske

sozialwissenschaftliche Analyse                     socialnowìdna analyza

Spalte (Buch, Zeitung)                                     kolumna, rìd, rìda, s³upik

Spanferkel                                                         pjacone prose, prosetko           

Spanplatte                                                         prasowana plata 

Spannungsfeld                                                  wobcerk napnìtosæi

Speicherbecken                                               nabìrañski basenk, nabìrkowy b., zbìranski b.       

Sperrklausel                                                      wobgranicujuca a wuzamkujuca/ wuwìrajuca klawsla

Sperrmüll                                                           rozd¼ìraty ¹epjeà, roznogate wótpadanki

Sperrzone                                                          wótzawrìta cona, pas ze zakazanym p¶istupom

Spielautomat                                                     grajny awtomat

Staatsoberhaupt                                               wu¹y reprezentant stata

Städteentwicklungs- GmbH                             towaristwo z wobgranicowanym rukowanim za wuwi¶e mìstow

Städteverbund                                                  zwìzk mìstow

Stadtführer                                                         wjednik po mìsæe

Stadtführung                                                      wje¼enje po mìsæe

Stallmeister                                                       kónjeñcaà

Stammbuch (Familie)                                      rodne knig³y

Staudamm                                                         ga¶eñski nasyp, zaga¶ica

Steckbrief                                                          ³apañski list

Sie steht ihren Mann.                                       Wóna docynjujo.

Stellenabbau                                                     redukcija ¼ì³owych mìstnow    

Steppdecke                                                      ¹tepowane, p¶e¹ywane wó¼e¶e / pók¹y¶e

Sternfahrt, -marsch                                           gwìzdojty p¶ijìzd, gwìzdojte p¶imar¹ìrowanje

Steuerhinterziehung                                         dankowe pódjebanje, p¶ek¶iwjenje = Unterschlagung

Stichtag                                                             amtski póstajony termin

Stichwahl                                                           dowuzwolowanje, wu¹karajuce wuzwolowanje

Stifter                                                                 dari¶el, za³o¾aà

Stiftungsmitglied                                               za³o¾baà                           

Stilleben                                                             ¶ichno

Stimmzettel                                                       wólbny, wuzwólowarski, g³osowañski lisæik

Stoffwechsel                                                      p¶emìna ma¶iznow

Stoppschild, -straße                                         stopowe znamje, stopowa droga

Strafbefehl                                                         wót¹trofowañski/ch³ostañski p¶ikaz

Strafprozeßordnung                                         pórìd ch³ostañskego (lit), poku¶enskego, ¹trofowarskego procesa         

Straftat                                                               wót¹trofowañski, poku¶eñski, ch³ostañski statk

Strafverfolgung                                                  p¶espytowanje  wót¹trofowañskego ... statka

Strafvollzug                                                        umg: wótsej¼enje ¹trofy, wótpoku¶enje

Straßenverkehrsamt                                         Amt za wobchad na droze

Stückgutsendungen                                          pós³anki po kusach

Sudetendeutsche                                             Sudetske Nimce